Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rovaniemen 10-lenkki ry (Y: 3146305-9)
Kansankatu 2, 96100 Rovaniemi
Puh.044 2397 737
S-posti: 

Rekisterin nimi:  Arctic Cycling Challange Rovaniemi -pyöräilytapahtuman asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus.

Yhdistyksen järjestämään pyöräilytapahtumaan osallistuvan henkilön henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasviestintä, asiakaspalvelu, asiakassuhteen ylläpito ja tietojen hallinta ja markkinointi. Säilytämme ostoshistorian ja ehdotamme aiemmin ostettujen tuotteiden perusteella tulevia tapahtumia, jotka voivat kiinnostaa tapahtumaan osallistuvaa henkilöä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen järjestämään pyöräilytapahtumaan osallistuvan henkilön rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilötiedot (nimi ja sukupuoli)
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Ilmoittautumistiedot ja/tai tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä Tilaukseen liittyvät laskutustiedot
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Yhdistyksen järjestämään tapahtumaan osallistuvan henkilön henkilötietojen säilytysaika on vuosi.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tapahtumaan osallistuvalta henkilöltä mm. verkkosivuston rekisteröinti-, tilaus- tai yhteydenottolomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain henkilöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelukumppanille, mikäli olet erikseen antanut suostumuksesi siihen, että ulkopuolinen yhtiö käsittelee tietojasi tarjoamiensa tuotteiden ja palvelujen yhteydessä. Huomioi kuitenkin, että julkisesti näytettävät tiedot ovat saatavilla maailmanlaajuisesti

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rovaniemen 10-lenkki ry:n kaupallisille tai ei-kaupallisille yhteistyökumppaneille palvelun tarjoamiseksi.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rovaniemen 10-lenkki ry:n puolesta tässä kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi tapahtuman teknisten, logististen ja muiden palvelujen tarjoajat). Nämä osapuolet saavat kuitenkin käyttää henkilötietojasi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Rovaniemen 10-lenkki ry edellyttää lisäksi, että kyseiset osapuolet toimivat soveltuvan lainsäädännön ja tässä kuvatun tarkoituksen mukaisesti ja että he käyttävät asianmukaisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi. Kuvauksen mukainen kolmas osapuoli voi olla esimerkiksi käyttämämme majoitus- ja ruokailupalveluyritys, joka toteuttaa majoituksen ja muonituksen tapahtuman aikana.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).